ReadyPlanet.com
dot dot
บ้านบูรณาการ คือ อะไร ทำอะไร ทำอย่างไร

     

 บ้านบูรณาการ คือ ศูนย์การเรียนรู้  ฝึกฝน อบรมและพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเยาวชน  เพื่อการบูรณาการชีวิตการเรียนและชีวิตประจำวันให้เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุขอย่างสมดุลย์ ยั่งยืน  เราไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชา...ไม่ใช่ติวเตอร์ แต่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกฝนอบรม พัฒนาเยาวชนตามอัธยาศัย ไม่ใช่การบังคับเรียน แต่ผู้เรียน เรียนตามความชอบ ความสนใจและสมัครใจ เราส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน   เราพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น  เชื่อมโยงสัมพันธ์มากขึ้น เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์สำหรับเยาวชน

เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการคิด ที่เป็นเหตุ-ผล ไปสู่การดำรงชีวิตที่ประกอบด้วยสติและปัญญา  อันเป็นผลนำมาซึ่งความสุข ความเจริญที่ยั่งยืนแท้จริงในอนาคต  เนื้อหาเรียนรู้ของเราสอดคล้องตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้เรียนรู้อะไรที่มากเกินจำเป็น แต่เรียนให้รู้จริงในแก่นวิชาของศาสตร์นั้น นำความรู้ไปใช้ได้จริง  และค้นพบความถนัด ความชอบของตนเองในที่สุด

บ้านบูรณาการ เป็นการสอนพิเศษรูปแบบใหม่ ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐานวิศวะ ฯลฯ  จำนวนผู้เรียนที่บ้านบูรณาการนี้ จะจำกัด ไม่เกิน 5  คน ต่อ ห้อง  เรามีคอร์สฝึกฝนอบรมที่ออกแบบเพื่อความเหมาะสมตามอุปนิสัยของเยาวชน มีทั้งคอร์สเตรียมตัวล่วงหน้า(สำหรับผู้มีนิสัย proactive คือ ชอบริเริ่มทำก่อน ชอบเตรียมการวางแผนล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ)  และคอร์สเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียน(สำหรับผู้มีนิสัย reactive คือ ชอบทำตอบสนองภายหลัง ชอบเรียนคู่ขนานและเตรียมตัวเมื่อใกล้ๆสอบ) มีความยืดหยุ่น(flexibility)ทั้งด้านวิชาการและวัน-เวลาเรียนให้ผู้ปกครองและเยาวชนเลือกตามอัธยาศัย

Courses

Infra - course  เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ม.1 -  ม.3   เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางวิชาการในวิชานั้นอ่อนถึงปานกลาง และต้องการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ให้เข้าใจได้ถ่องแท้ในหลักของศาสตร์วิชานั้นๆในระดับชั้นเรียนของตนเอง สามารถฝึกฝนทำโจทย์  ทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนโดยได้คำแนะนำจากครู อาจารย์และพัฒนาตนเองในระหว่างชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน
 

More...

Pre - course  เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ม.4 - ม.6  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาตนเองล่วงหน้าในช่วงเวลาที่จำกัด และ/หรือ ด้วยเหตุผลความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง   สอนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม (ฟังบรรยาย 60%  และ ฝึกฝนทำโจทย์ด้วยตนเอง 40%)

More...

Norm - course เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ม.4 - ม.6  เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เต็มเวลา พร้อมไปกับการเรียนที่โรงเรียนให้เข้มข้น (ฟังบรรยาย 60%, ฝึกฝนทำโจทย์ด้วยตนเอง 40%)
 

More...

Course - ทบทวนและตะลุยโจทย์ เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ม.5 - 6  เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ม.5 - 6  ที่ต้องลงสนามสอบต่างๆและAdmission      เป็นการนำความรู้เก่าที่เคยเรียนมา คืนกลับมา และเสริมให้เข้มแข็งขึ้นภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด    เมื่อพื้นฐานพร้อมแล้วผู้สอนจะทำการเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์จากการฝึกฝน วิเคราะห์โจทย์ ONET, PAT1, PAT2 และ PAT3  ด้วยตนเองพร้อมไปกับผู้สอน โดยทางผู้สอนจะสรุปเนื้อหาสาระ สูตรที่สำคัญจากโจทย์แต่ละข้อให้เข้ากับเนื้อหาของวิชานั้นให้กระชับ ครอบคลุมให้เกิดความมั่นใจสูงสุดสำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อเพิ่มความพร้อมสูงสุดในการพิชิตข้อสอบ O-Net/ PAT ให้ได้คะแนนดี

More...

Course - บุฟเฟ่ต์รวมมิตร คณิต-ฟิสิกส์-เคมี และ คณิตONET-PAT1&ฟิสิกส์ PAT2-3  เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ม.4 - ม. 6   เหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละคนในชั้นม.4, ม.5 หรือ ม.6 ที่ต้องการเรียนรู้เนื้อหาในวิชาคณิต-ฟิสิกส์-เคมี  แบบเหมารวมประหยัด(จำกัดเวลาเรียน)  ในระดับชั้นของตนเอง  หรือเรียนเพื่อเตรียมสอบ ตะลุยโจทย์คณิตO-NET, PAT1และฟิสิกส์ PAT2-PAT3   และสนใจเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงลงในเนื้อหา ในบท ในหัวข้อที่ตนเองไม่เข้าใจ  ไม่สามารถทำแบบฝึกหัด  การบ้าน หรือข้อสอบแข่งขันเท่านั้น  ไม่มีความจำเป็นต้องเรียนอย่างครบถ้วน ทุกบท ทุกหัวข้อ  เป็นคอร์สที่ออกแบบมาให้แบบกึ่งเรียนเดี่ยว(ส่วนตัว) ในกลุ่มเล็ก 5 คนแบบประหยัด  ไม่เหมาะสำหรับนักเรียนม.ปลายที่ต้องการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนแข็งแรง

More...

Intensive-course เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ป.6 และ ม. 3 เท่านั้น  เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3   ที่ต้องสร้างพื้นฐานทางวิชาการในระดับประถมและมัธยมต้นให้เข้มแข็ง พร้อมในการสอบวัดผลในโรงเรียน สอบ O-NET และ การลงสนามสอบแข่งขันต่างๆ  สอบแข่งขันคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนชั้นนำ

More...

เปิดฝึกฝนพัฒนาในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนควบคู่ไปกับโรงเรียน เพื่อเสริมและทำความเข้าใจในศาสตร์วิชานั้นให้ถูกต้อง เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่เร่งรีบ เรียนไปเรื่อยๆ สม่ำเสมอ 

More...

คอร์สฝึกฝนพัฒนาเดี่ยว เป็นส่วนตัว(1-5 คน)

แก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็งเฉพาะตัว

More...

บรรยากาศและความรู้สึกผู้เรียน

"พวกเรามาระดมสมองคิดกัน ฝึกฝนความคิด ชีวิตเจริญก้าวหน้าครับ"

"ที่นี่ฝึกฝนให้พวกเราคิดค่ะ  ไม่ใช่มาจดๆๆๆๆจำๆๆๆ  แต่ถูกถาม ถูกกระตุ้นต่อมคิด ต่อมแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทุกชั่วโมงเลย ต้องคิดวิเคราะห์เป็นค่ะ"

"ไม่เคยถูกนั่งเฉยๆ ให้ง่วงนอน เพราะต้องฝึกฝนการคิดตลอด โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีงานเข้าตลอดเลยครับ"

More...

"ที่นี่สอนให้ฝึกฝนการคิด ต้องฝึกคิดทุกชั่วโมงเลยครับ จะเก่งได้มาจากการฝึกฝนอบรม"

"ไม่เน้นท่องสูตร ไม่เน้นสูตรลัดคิดเร็ว คิดถูกต้องมาก่อนคิดเร็ว หมั่นฝึกหมั่นคิดค่ะ แล้วจะพบคำตอบ"

"ไม่ใช่แค่การเลกเชอร์หรือจดๆๆๆๆ  แต่เราต้องฝึกคิดทุกๆชั่วโมงเลยค่ะ โดนคำถามหมั่นลับปัญญาให้คม"

More...

"ที่นี่เรียนแล้วอาจารย์สอนให้วาดรูปเยอะครับ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์  ต้องวาดรูปช่วยจินตนาการให้แจ่มชัดครับ วิชาฟิสิกส์ไม่ใช่ท่องจำครับ

เรียนกลุ่มย่อย คนน้อยดีครับ ได้ฝึกฝนตนเองมากๆ เข้าใจลึกซึ้ง ต้องวาดรูปเยอะๆ"

More...

สอนพิเศษที่นี่เน้นพัฒนากระบวนการคิดเป็นสำคัญ  ทุกๆวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ต้องถูกถามให้คิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล เชื่อมโยงเป็น

อาจารย์บอกให้คิดๆๆๆๆๆ  แต่ไม่ให้คิดมากๆๆๆๆ แต่ให้เชื่อมโยงตามหลักทฤษฎี การใช้เหตุผลและเชื่อมโยงเป็น

คิดมากไม่ดี  แต่ไม่คิดก็ไม่ฉลาด  ทำไงดีน๊าๆๆๆๆๆๆๆ  วาดรูปช่วย จะเสริมจินตนาการ โดยเฉพาะฟิสิกส์ครับ

More...

"สนุกดีครับ   ที่นี่สอนพิเศษรูปแบบใหม่  คือ ต้องคิดและคำนวณตลอดเลย  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ได้ฝึกฝนความคิดกัน  ฝึกใช้เหตุผล วิเคราะห์ ได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนๆ ได้เห็นวิธีคิดต่างจากเรา และมีเพื่อนต่างโรงเรียนครับ"

More...

"เรียนที่นี่ดีมากเลยครับ  มีทั้งสาระความรู้ทางวิชาการ คณิต ฟิสิกส์ เคมี  และความรู้การดำรงชีวิต"

"ที่นี่สอนพิเศษรูปแบบใหม่ บรรยากาศเป็นกันเอง  ฝึกฝนความคิดกันเป็นกลุ่มเล็กทุกๆชั่วโมงเลย  ผู้สอนดูแลทั่วถึงครับ"

"บ้านบูรณาการ ใกล้บ้านค่ะ ไม่ต้องเดินทางไกล  เบื่อรถติด และ เหนื่อยกับการเดินทางมากๆ"

More...

dot
ข่าวสารและบทความ
dot
bulletจากใจครูถึงศิษย์
bulletบทความบ้านบูรณาการ
bulletถาม-ตอบเรื่องบูรณาการ
bulletวันหยุดประจำปี
bulletTips คนเรียนเก่ง&มึความสุข
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสทศ.
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletวิศวะ จุฬาฯ
bulletbudpage.com
bulletดังตฤณ
bulletลานธรรมจักร
bulletเรือนธรรม
dot
สมัครจดหมายข่าวบ้านบูรณาการ

dot

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
บ้านบูรณาการ (Integral Training &Development)


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บ้านบูรณาการ (Integral Training & Development)
ที่อยู่ :  58/621 หมู่บ้านสินทวีวิลล่า  ซอยพระรามสอง 43  ถนนพระราม2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10150


เบอร์โทร มือถือ:  088-945- 9565(TRUE), 089-556-5165(AIS)(อ.เศก), 081-556-6961(DTAC)(อ.ป้อม)    
อีเมล : seksit_supa@yahoo.com


เว็บไซต์ : www.itdhouse.com